Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

[you] Giúp mình lỗi 105 với

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Hỏi đáp tin học bởi Mr Pea


 1. 09-04-2011, 11:14 PM

  [you] Giúp mình lỗi 105 với

  Dùng Chorme vô mạng thì thế này:
  : Lỗi 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Không thể tìm thấy máy chủ.

  Dùng trình duyệt khác thì ko vô được.

  gỡ ra cài lại thig vô được rồi lại bị tiếp. có ai có cách nào giúp mình với!

  Cảm ơn [you] rất nhiều!!!

  Chủ đề mới cùng chuyên mục

 2. 10-04-2011, 06:57 AM

  [you] Giúp mình lỗi 105 với

  Up cho những nhà hảo tâm thấy nè!!!
 3. 10-04-2011, 07:12 AM

  [you] Giúp mình lỗi 105 với

  Turn Off DNS tìm nạp trước trong Google Chrome để Fix Giải quyết vụ chủ nhà và có thể không Load Trang Lỗi


  Google Chrome has a built-in DNS pre-fetching mechanism which intends to improve page load performance.
  Google Chrome đã tích hợp sẵn trong DNS trước lấy cơ chế mà dự định để cải thiện hiệu suất tải trang.
  However, the feature has known to work to the contrary effects.
  Tuy nhiên, tính năng đã được biết đến để làm việc với các hiệu ứng ngược.
  With DNS prefetching enabled, users of
  Với DNS tìm nạp trước kích hoạt, người sử dụng
  Google Chrome
  Google Chrome
  may experience prolong or extended period of web browsing resolving the DNS name, with the following text displayed in status bar:
  kinh nghiệm có thể kéo dài hoặc trong thời gian dài của duyệt web giải quyết các tên DNS, với các văn bản sau đây được hiển thị trên thanh trạng thái:
  Resolving host…
  Giải quyết vụ máy chủ ...

  Besides, Google Chrome also may not, cannot or unable to load some web pages, leaving the web pages in blank and white without any text, or the following error message is displayed:
  Ngoài ra, Google Chrome cũng có thể không, không thể hoặc không thể tải một số trang web, để lại các trang web trong trống và trắng mà không có bất kỳ văn bản, hoặc thông báo lỗi sau đây được hiển thị:
  This webpage is not available.
  Trang web này không có sẵn.
  The webpage at http://www.askvg.com/how-to-disable-...-in-windows-7/ might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
  Các trang web tại http://www.askvg.com/how-to-disable-...-in-windows-7/ có thể tạm thời xuống hoặc nó có thể đã di chuyển vĩnh viễn đến một địa chỉ web mới.
  Here are some suggestions:
  Dưới đây là một số gợi ý:
  Reload this web page later.
  Tải lại trang web này sau đó.
  Clicking on the “more information on this error” will display the following technical details:
  Nhấp vào biết thêm thông tin "về lỗi này" sẽ hiển thị chi tiết kỹ thuật sau đây:
  Below is the original error message
  Dưới đây là thông báo lỗi gốc
  Error 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED): The server could not be found.
  Lỗi 105 (net:: ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Máy chủ không thể tìm được.
  The error normally goes away after a refresh button click or F5 button click.
  Lỗi này thường biến mất sau khi một nút bấm làm mới hoặc click nút F5.
  However, some users may need to close Google Chrome, run Internet Explorer browser and then restart Google Chrome web browser to fix and resolve the issue.
  Tuy nhiên, một số người dùng có thể cần phải đóng của Google Chrome, chạy trình duyệt Internet Explorer và sau đó khởi động lại trình duyệt web Chrome của Google để sửa chữa và giải quyết vấn đề.
  The problem is caused by unreliable implementation of DNS caching or prefetching in Google Chrome web browser, or buggy coding of Google Chrome's network I/O (input output) stack.
  Vấn đề là do việc thực hiện không đáng tin cậy của DNS caching hoặc tìm nạp trước trong Google trình duyệt web Chrome, hay lỗi của tôi mã hóa mạng lưới của Google Chrome / O (đầu vào đầu ra) stack.
  As a result, turning off and disable DNS pre-fetching may actually solve and fix many web page not loading issue in Google Chrome.
  Kết quả là, trước khi tắt hoàn toàn DNS và vô hiệu hóa-lấy thực sự có thể giải quyết và sửa chữa trang web không tải nhiều vấn đề trong Google Chrome.
  Here's how to disable and turn of DNS prefetching in Google Chrome.
  Đây là cách để vô hiệu hóa và biến của DNS tìm nạp trước trong Google Chrome.

  1. In Google Chrome, click on Tools menu (a little wrench icon), then go to Options .
   Trong Google Chrome, nhấn vào menu Tools (một biểu tượng chìa khoá ít), sau đó vào Options.
  2. Click on the Under the Hood tab.
   Click vào Dưới tab Hood.
  3. Under “Privacy” section, untick the check box for Use DNS pre-fetching to improve page load performance .
   Dưới "phần" Privacy, untick hộp kiểm tra trước Sử dụng DNS-lấy để cải thiện hiệu suất tải trang.
  4. Click on the Close button.
   Click vào nút Đóng.
  5. Refresh to reload the web page.
   Làm mới để tải lại trang web.

  IMPORTANT : The page is machine translated and provided "as is" without warranty.
  Quan trọng: Sửa là máy dịch và cung cấp "như là" không có bảo hành.
  Machine translation may be difficult to understand.
  Máy dịch thuật có thể khó hiểu.
  Please refer to
  Vui lòng tham khảo
  original English article
  bản gốc tiếng Anh bài viết
  whenever possible.
  bất cứ khi nào có thể.

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Loi 105

lỗi 105 khi vào facebooklỗi 105 của google chromecach sua loi 105sua loi 105 tren may tinhcách sửa lỗi 105cach khac phuc loi 105cách khắc phục lỗi 105sua loi 105 cách sửa lỗi error 105khac phuc loi 105huong dan sua loi 105 tren may tinhloi 105 khi dang nhap facebooksửa lỗi 105khắc phục lỗi 105lỗi 105 (net::err_name_not_resolved): không thể phân giải địa chỉ dns của máy chủ.lỗi 105 không vào được mạngLỗi 105 (net :: ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Không thể giải quyết địa chỉ DNS của máy chủ.loi 105 tren may tinhkhac phuc loi 105 khong vao duoc manglôi 105cách sữa lỗi 105may tinh bao loi 105lổi 105khac phuc loi 105 khi vao facebook