Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

SỬA, XÓA, LOAD dữ liệu từ SQL 2000 lên VB.NET 20008

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Visual Basic .NET bởi arikidu


 1. 25-08-2011, 01:39 PM

  SỬA, XÓA, LOAD dữ liệu từ SQL 2000 lên VB.NET 20008

  Sửa, Xóa, Kết Nối, Load dữ liệu lên list view từ Sql 2000 lên VB.Net 2008 nhưng phần Thêm ari làm không được

  Trước tiên bạn tạo một FORM như vậy nha


  sau đó Bạn tao một Class mới có tên là ClsConnect và thực hiện như code này
  Lưu ý: Bạn sử dụng dữ liệu trong database trong SQL của bạn nó mới hiểu nha
  :

  Code:
  'Code của lớp ClsConnect (Lớp kết nối)
  Imports System.Data
  Imports System.Data.SqlClient
  Imports System.Data.SqlClient.SqlException
  Public Class ClsConnect
    'Khai bao cac bien toan cuc
    Public cn As SqlConnection
    Public cmd As SqlCommand
    Public adapter As SqlDataAdapter
    Public ds As DataSet
  #Region " Khởi tạo các biến"
    Public Sub Khoitao()
      Try
        cn = New SqlConnection
        cmd = New SqlCommand
        adapter = New SqlDataAdapter
        ds = New DataSet
      Catch ex As Exception
        cn.Dispose()
        cmd.Dispose()
        adapter.Dispose()
        ds.Dispose()
      End Try
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "Thu hoi bo nho da cap cho cac doi tuong"
    Public Sub Dong()
      cn.Dispose()
      cmd.Dispose()
      adapter.Dispose()
      ds.Dispose()
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "Mo ket noi"
    Public Sub EnableConnect()
      Try
        Dim st As String
        ' Chuoi ket noi theo dac quyen he dieu hanh
        'st = "Data Source=(local);Database=Northwind;Integrated Security=true;"
        ' Chuoi ket noi theo dac quyen cua he quan tri SQL
        st = "Data Source=ARI;uid=sa;pwd=123456;Database=HOCSINH;Integrated Security=true;"
        Khoitao()
        cn.ConnectionString = st
        cn.Open()
      Catch ex As Exception
        Dong()
      End Try
  
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "Dong ket noi"
    Public Sub DisableConnect()
      cn.Close()
      Dong()
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "tra ve doi tuong data set"
    Public Function ReturnDataSet(ByVal st As String) As DataSet
      EnableConnect()
      cmd.CommandText = st
      cmd.CommandType = CommandType.Text
      cmd.Connection = cn
      adapter = New SqlDataAdapter(cmd)
      adapter.Fill(ds)
      Return ds
      DisableConnect()
    End Function
  #End Region
  
  #Region "Hien thi du lieu len gridview"
    Public Sub ShowDataToGrid(ByVal strSQL As String, ByVal grd As DataGridView)
      grd.DataSource = ReturnDataSet(strSQL).Tables(0).DefaultView
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "Thu tuc cap nhat du lieu voi tham so dau vao la mot cau lenh sql"
    Public Sub Update_Data(ByVal sql As String)
      EnableConnect()
      cmd.CommandText = sql
      cmd.CommandType = CommandType.Text
      cmd.Connection = cn
      cmd.ExecuteNonQuery()
      DisableConnect()
    End Sub
  #End Region
  
  End Class
  Rồi Bạn Click vào From rồi làm như sau:

  Code:
  'code trên form
  Imports System.IO
  Imports System.Data
  Imports System.Data.SqlClient
  Imports System.Windows.Forms
  Imports System.Data.SqlClient.SqlException
  
  Public Class Form1
    Dim cls As New ClsConnect
  #Region "Load dữ liệu lên datagridview có tên HOCSINH"
    Private Sub bthienthi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles buthienthi.Click
      cls.ShowDataToGrid("Select * from HOCSINH", DataGridView1)
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "Lay du lieu tren datagrid dien vao cac textbox"
    Private Sub LoadTextBox()
      txtmahs.DataBindings.Clear()
      txtmahs.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "MaHS")
      txthohs.DataBindings.Clear()
      txthohs.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "HoHS")
      txttenhs.DataBindings.Clear()
      txttenhs.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "TenHS")
      txtns.DataBindings.Clear()
      txtns.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "NgaySinh")
      txtgt.DataBindings.Clear()
      txtgt.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "GioiTinh")
      txtqq.DataBindings.Clear()
      txtqq.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "QueQuan")
      txtmalop.DataBindings.Clear()
      txtmalop.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "MaLop")
      txtmamh.DataBindings.Clear()
      txtmamh.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "MaMH")
      txtmagv.DataBindings.Clear()
      txtmagv.DataBindings.Add("Text", DataGridView1.DataSource, "MaGV")
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "Khi click chuot tren datagrid"
    Private Sub DataGridView1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DataGridView1.Click
      LoadTextBox()
    End Sub
  #End Region
  
  #Region " Xoa gia tri cua cac textbox tren form"
    Private Sub butlamlai_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butlamlai.Click
      txtmahs.Text = ""
      txtmahs.Focus()
      txthohs.Text = ""
      txttenhs.Text = ""
      txtns.Text = ""
      txtgt.Text = ""
      txtqq.Text = ""
      txtmalop.Text = ""
      txtmamh.Text = ""
      txtmagv.Text = ""
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "Xóa một bản ghi"
    Private Sub butxoa_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butxoa.Click
      If (txtmahs.Text.Trim().ToUpper() <> "") Then
        cls.Update_Data("Delete from HOCSINH where MaHS='" & txtmahs.Text.Trim().ToUpper() & "'")
      Else
        MessageBox.Show("Chon ban ghi can xoa tren luoi.", "Thong bao")
      End If
      cls.ShowDataToGrid("Select * from HOCSINH", DataGridView1)
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "Thoát"
    Private Sub butthoat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butthoat.Click
      If MsgBox("Bạn có muốn thoát khỏi chương trình không ?", MsgBoxStyle.Question + MsgBoxStyle.YesNo, "THOÁT") = MsgBoxResult.Yes Then
        End
      End If
    End Sub
  #End Region
  
  #Region "sua lai"
    Private Sub butsualai_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butsualai.Click
      Dim lenh As String
      Dim st As String
      st = "Data Source=ARI;uid=sa;pwd=123456;Database=HOCSINH;Integrated Security=true;"
      Dim cn As New SqlConnection 
      cn.ConnectionString = st
      If txtmahs.Text = "" Or txthohs.Text = "" Or txttenhs.Text = "" Or txtns.Text = "" Or txtgt.Text = "" Or txtqq.Text = "" Or txtmalop.Text = "" Or txtmamh.Text = "" Or txtmagv.Text = "" Then
        MsgBox("Bạn phải nhập giá trị cần sửa !!! ")
      Else
        lenh = "Update HOCSINH set HoHS = '" & txthohs.Text & "',TenHS = '" & txttenhs.Text & "',NgaySinh= '" & txtns.Text & "',GioiTinh = '" & txtgt.Text & "',QueQuan = '" & txtqq.Text & "',MaLop='" & txtmalop.Text & "' , MaMH = '" & txtmamh.Text & "', MaGV= '" & txtmagv.Text & "' where MaHS = '" & Trim(txtmahs.Text) & "'"
        Dim tam As New SqlCommand(lenh, cn)
        cn.Open()
        tam.ExecuteNonQuery()
        cn.Close()
        cls.ShowDataToGrid("Select * from HOCSINH", DataGridView1)
      End If
      
    End Sub
  
  #End Region
  
  End Class
  ----> BỔ SUNG BÀI VIẾT<----
  ---------------------------------------------------------------
  Thông cảm ARI không biết làm sao để nó chuyển qua code VB.Net cho dễ nhìn . Các bạn thông cảm. Có ai biết thì chỉ ARI với nha. Với ai biết làm nút THÊM thì chỉ cho mọi người luôn nha
  Thay đổi nội dung bởi: arikidu, 25-08-2011 lúc 01:50 PM

  Chủ đề mới cùng chuyên mục

  "Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn. "
 2. Thành viên dưới đây đã cám ơn bài viết này của arikidu :

  lekimlie (15-02-2012)


Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

lưu dữ liệu từ datagridview vào data sql trên visual basic

lay du lieu sql bang vb.net

adapter du lieu tu sql vao

load du lieu visual basic

SỬA XÓA LOAD dữ liệu từ SQL 2000 lên VB.NET 20008

vb.net lay du lieu tu ms sql server

suu tap code vb.net

convert kieu list in vbnet

code vb.net trong sql

huong dan code save delete trong vb.net

nhap du lieu tren form VB.net

huong dan code them du lieu bang visual basic 2008

code ket noi du lieu vao form asp.net

xóa dữ liệu trong vb.net

code hien thi du lieu trong sql

video insert data vao vb.net voi sql

kieu du lieu trong function vbcode vb sua du lieusửa dữ liệu trong vb.nethướng dẫn truyền dữ liệu dataadapter trên vb.netTXTQQhuong dan lay chuoi ket noi sql trong vb 2010code vb.net load du lieu sql vao data gridview lay ten server tu texbox de ket noi trong vb.netsua form phan mem bang vbnet