Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

plugin kiem the 3.0.9

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Về hacking & Bảo mật bởi ngukoem


 1. 13-12-2011, 11:05 PM

  plugin kiem the 3.0.9

  LINK DOWNLOAD:
  http://www.mediafire.com/?xwpb5jqs8hjbecw
  Chú ý cách cài d?t nhu sau :
  Cài d?t t? d?ng = Máy c?a b?n ph?i ch?y file autoupdate c?a vinagame r?i ?n nút Cài d?t t? d?ng
  Cài d?t b?ng tay= Cài d?t theo cách ch?n thu m?c Browse

  B?n nào sài Win7 ho?c vista thì click chu?t ph?i vào file ch?n run as... nhé

  ----------------------------------------------------------------------
  + B? tính nang t? nh?n pt = cách xóa file ...\Kiem The\interface\Tools\script\window\Confirm.lua
  + Khi train cho phép ngu?i choi l?y t?a d? phù an toàn khi phù v? thành


  [/LEFT]
  [/CENTER]
  Remote Quân Doanh phím [pagedown] (by HOAHONGNET )
  + Ði?u khi?n các acc ph? trong quân doanh ( t?t h? tr? Alt+M )
  + Có th? khi?n ch?c nang Vip b?t/t?t [Ctrl+Q] và b?t/t?t [Ctrl+F] ngoài map bình thu?ng b?ng cách b?t h? tr? PT [Alt+N]
  + Có th? k?t h?p ch?c nang t? doán s? 0 t?ng 2 HLVM (by Bboy)
  + SupermapLink
  - Di chuy?n nhanh v?i 1 click
  - T? d?ng t?t b?n F4
  - T? lên ng?a h?p lý
  - Theo sau [Ctrl+Q] thông minh xuyên su?t các map
  - T? d?ng ?n ok khi nh?n nhi?m v?
  Ð? kick ho?t t?t c? các tinh nang c?a supermaplink, khi vào game ph?i di chuy?n b?ng thanh home ( t? 1 l?n tr? lên )

  + Ch?c nang h?n gi? di vu?t ?i gia t?c ( by HOAHONGNET )

  + Bu?c 1 : Click vào ô ch?n VAGT nhu hình v?
  + Bu?c 2: Click vào ô h?n gi? nhu hình v? và ch?n time
  + Bu?c 3: Ch?nh s? nhi?m v? làm BVÐ v? 0 ho?c b?n hoàn thành h?t s? nhi?m v? BVÐ trong ngày
  + Bu?c 4: ?n nút luu , t? bu?c này tr? di mu?n làm gì thì làm, ko du?c ?n nút star BVÐ (B?t d?u) . mu?n train thì ?n nút train
  + Các t?c tru?ng chú ý : thành VAGT cho anh em là phu?ng tu?ng nhé  +Thi?t k? thanh Home ki?u m?i . không che buff skill ( by HOAHONGNET )


  + Thêm ch?c nang NM dánh không buff trong [Ctrl+Q] (by cuibapgroup ft T?n vu )
  + Rút g?n hi?n th? PT và hi?n Phái bên ngoài luôn (by cuibapgroup )  Cách thi?t l?p c?u hình [Ctrl+F] d? Plugin có th? ho?t d?ng t?t nh?t v?i t?t c? các tính nang nhu : BVÐ, San H?i T?c, Train,..v..v. (ai không thích sài combo thì b? nút "k?t h?p chiêu th?c di"  V?t t?t c? huy?n tinh và trang c?p th?p  San H?i T?c [Ctrl+3]  Bu?c 1 : Thi?t d?t c?u hình t? d?ng dánh cho t?t c? thành viên [F] (chiêu, tay trái, ph?i, combo , u?ng máu ko quá 70%)
  Bu?c 2: T?t c? nick ph? ?n save c?u hình và ?n nút start
  Bu?c 3: Nick c?m key ?n save c?u hình và ?n nút start cu?i cùng

  Luu ý : nên cho Nga My c?m key và tác v? ch? t? 6-10 giây

  + N?u click vào ô "Nga My chi?n" thì nhân v?t là Nga My s? không buff mà chuy?n qua ch? d? dánh [Ctrl+F]
  + N?u click vào ô v?t d? thì khi phù v? thành s? v?t d? ( by Bear00 )
  + Hoàn thành xong thì : BVÐ + Luy?n + Quit game tùy theo l?a ch?n c?a b?n

  *****Các b?n b?m phím U lên d? xem các phím t?t c?a các tính nang khác n?a*****

  [Shift+0] T?t/b?t hi?n th? Môn phái-C?p
  [Shift+X] Ghép Huy?n Tinh có l?a ch?n
  [Shift+A] Xông vào HLVM và VAGT
  [Shift+T] Auto chính tuy?n t? 1-50 by Ga`mo
  [Shift+B] Auto BMS by Proseco
  [Shift+O] Auto ngôi sao may m?n by bundauto
  [Shift+P] Auto thang c?p PETby hackket_bboy

  ---------------------------------------
  [Tab] Ch? d? t? click "Nh?n Nhu Ng?c"+"C? T?m B?o"
  [Pageup] SuperMaplink
  [O] B?ng h? tr?: Buff ,g?i giúp d?, PK
  [N] Thi?t l?p ch? d? t? rao các kênh
  [C] Lên xu?ng ng?a [C] và [M]
  [G] K? Trân Các
  [T] Ð?u giá
  [L] Ð?i tr?ng thái PK
  [F]-[Ctrl+F] B?t t? dánh.
  [F1] Hi?n th? d?p m?t, ch?c nang tài phú ..
  [F12] Hi?n th? chi ti?t thông tin nhân v?t-ngày-tu?n
  [End] Tool BVÐ - HLVM - HPNS
  [Home] Tools công c? da ch?c nang
  [Pagedown] Công c? Remote Auto Quân doanh
  ------------------------------------------
  [Ctrl+1] B?t/t?t t? dào kho báu
  [Ctrl+2] B?t/t?t m? ruong thu?c tiêu dao c?c
  [Ctrl+3] Thi?t l?p san H?i t?c
  [Ctrl+4] B?t/t?t t? nh?n - tr? d?c sách
  [Ctrl+5] B?t/t?t t? quay chúc phúc
  [Ctrl+6] Mua th?c an - s?a d?
  [Ctrl+7] Ghép Huy?n tinh
  [Ctrl+8] Ng?ng Bao V?n Ð?ng
  [Ctrl+9] Làm Bao V?n Ð?ng (trang Truy?n t?ng phù)
  [Ctrl+A] Nh?t H?t ... không bõ xót, không l?c.
  [Ctrl+Q] B?t/t?t Buff-H? t?ng
  [Ctrl+X] Nga My t? d?ng buff t?i ch? làm NV
  [Ctrl+R] B?t/t?t t? xu?t chiêu t?i ch? theo hu?ng chu?t.
  [Ctrl+K] M? ruong t? xa.
  [Ctrl+N] B?t/t?t ch? d? t? tr? l?i(Auto Reply)
  [Ctrl+M] B?t/t?t t? d?ng tr? l?i câu h?i Hoa Ðang
  ------------------------------------------------

  [Alt+1] L?y t?a d? hi?n t?i
  [Alt+2] B?t/t?t t? d?ng ph? tr? (m?c d?nh luôn luôn t?t)
  [Alt+3] B?t/t?t ch? d? ph?n kháng
  [Alt+4] B?t/t?t ch? d? quay l?i di?m ch?t
  [Alt+5] Danh sách v?t ph?m den
  [Alt+6] B?t/t?t t? d?ng m? ruong thu?c lak
  [Alt+7] Chua thi?t l?p
  [Alt+8] B?t/T?t tìm Nhan Nhu Ng?c
  [Alt+M] T?t/b?t ch?c nang h? tr? trong H?i Lang
  [Alt+N] T?t/b?t ch?c nang h? tr? Remote
  [Alt+C] T?t/b?t ch?c nang t? doán s? 0 cho acc ph? HLVM (by Bboy)
  [Alt+A] B?t/t?t: nh?t v?t ph?m nhi?m v?
  [Alt+V] B?t/t?t: Ch? v? sò vàng (by lytieuthien )
  [Alt+G] B?t/t?t: m? 10 túi phúc r?i thoát game
  [Alt+T] B?t/t?t: M? ch? d? ôm c?t TÐLT

  -H? tr? m? khóa nhanh 1 click
  -H? tr? h?i sinh b?ng d?ng khóa , trong lúc ch?t v?n chát và s? d?ng du?c "su d? d?ng tâm phù"
  +H? tr? nh?t Quang ?nh Th?ch : khi d?ng g?n Quang ?nh Th?ch kênh Ð?i chát có s? "3".
  +H? tr? giúp d? "Tri?u t?p::" Kênh Bang-B?n-Ð?i-T?c.
  +H? tr? : luôn luôn Ð?c Sách ? khu v?c Phi chi?n d?u.
  +Ch?c nang Chúc Phúc trong Tools: nh?n l?n 1 Chúc t? d?ng, nh?n l?n 2 Chúc B?ng Tay.
  +T? d?ng d?i tho?i nhi?m v? nhanh, T? nh?n nh?n nhi?m v?, t? an "th?t bò Quân Doanh" các túi "Quân hu?ng"
  +H? tr? xem Skill, xem tru?c cu?ng hóa trang , giá bán shop, nút s?a nhanh trang khi giao d?ch v?i NPC (có thêm nút s?a k?)
  +T? m? Tu Châu 0,5 gi? khi có l?a tr?i.
  +CHÚ Ý ch?c nang nh?t d? : ch? nh?t trang .
  +Hành trang ruong nâng cao, ch?c nang s?p x?p, l?a bõ trang không d?t yêu c?u.

  ******C?u hình buff c?a 1 s? phái nhu sau: (c?p nh?p theo ý ki?n anh em)****
  +Trong ch? d? t? d?ng dánh [Ctrl+F]
  -B? buff skill Minh Giáo Ki?m chiêu 110 trong t? dánh [F] và [Ctrl+F] trong [Alt+F2] v?n d? , pk thì t?t di
  -B? buff skil Lang Ba Vi B? c?a doàn th? ch? trong ch?c nang t? d?ng dánh
  -B? dánh skill 110 c?a thiên vuong thuong trong [F] ch? có th? xu?t chiêu này b?ng tay ph?i ho?c ô 1~10 (train b?t ctrl+R d? buff)
  -Ma nh?n t? dánh skill 6x (hút) trong combo
  [F] và [Ctrl+F]
  +Trong ch? d? buf skill cá nhân[Alt+2] (m?c d?nh luôn t?t)
  -Cho phépbuff skil Lang Ba Vi B? c?a doàn th? d? ti?n khi train
  +Trong ch? d? san h?i t?c [Ctrl+3]
  -Cho phép s? d?ng buff skill cá nhân c?a t?t c? các phái

  ***************Luu ý:**************
  1.Plugin hi?n nay add Combo skill 110 c?a t?t c? các phái [ Combo vô d?ch ] Fix l?i n? khi train c?a t?t c? các phái
  2. H? th?ng m?c d?nh luu c?u hình BVÐ và pass Ruong vào thu m?c KiemThe/User nên khi up phiên b?n m?i và thay d?i plugin các b?n không c?n ch?nh l?i c?u hình cho nhân v?t
  3.Ðã "tr?m" cái t? d?ng g?i nh?c nh? c?a VNG nên c? sài vô tu, có check ô hay không cung không v?n ch?y t?t

  Ch? d? quay l?i di?m ch?t hoàn toàn quy?t d?nh v?i alt+4

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

dowload plgin 3.0.9 kiem the

plugin 3.0.9

plugin kiem the 3.0.9