Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Các hàm xử lý chuỗi trong Vb6

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Visual Basic 6.0 bởi Vũ Thanh Lai


 1. 13-05-2009, 11:51 PM

  Các hàm xử lý chuỗi trong Vb6

  Space (Num as Long) 'trả về chuỗi chỉ toàn khoảng trống với số khoảng trống được ấn định bởi tham số Num
  VD: str = space (3) ---> str = " "

  String (Num as Long, character) 'trả về một chuõi (theo dạng variant) gồm các ký tự lặp lại. Ký tự lặp lại là ký tự đầu của biểu thức chuổi được truyền ở tham số thứ hai của hàm (character). Tham số thứ nhất (Num) xác nhận số lần lặp lại.
  VD: str = string (5, "a")
  str = string (5, "abc")
  str = string (5, 97)
  cả 3 ví dụ này đều cho ra chuỗi "aaaaa"

  Trim (String) ' cắt các khoảng trống ở 2 đầu chuỗi
  VD: str = Trim (" Yêu em ") ----> str = "Yeu em"

  LTrim (String) ' cắt các khoảng trống ở đầu chuỗi

  RTrim (String) ' cắt các khoảng trống cuối chuõi

  Len ( ) ' trả về chiều dài của chuỗi bao gồm các khoảng trống và các ký tự
  VD: str = Len ("caulacboVB") ---> str = 10

  Mid (string, start as Long, length) ' trích từ tham số 1(string) một chuỗi ở vị trí bắt đầu được xác định bởi tham số 2(start), với số ký tự được qui định bởi tham số 3(length). Nếu bỏ wa tham số length thì hàm Mid sẽ trích đến hết chuỗi.
  VD: str = Mid ("caulacboVB", 1, 8) ---> str = "caulacbo"

  InStr (start, string1, string2, compare) ' trả về vị trí bắt đầu của một chuỗi con cần tìm trong một chuỗi mẹ. tham số 1(start) xác định vị trí bắt đầu tìm, tham sô 2(string1) là chuỗi mẹ, tham số 3(string2) là chuỗi cần tìm, tham số 4(compare) mặc định là so sánh nhạy ký tự.
  Khi bỏ wa tham số thứ nhất thì vị trí bắt đầu tìm mặc định là 1
  VD: pos = InStr ("caulacboVB", "VB") ---> pos = 9

  InStrRev (StringCheck as string, StringMatch as string, Start as Long, Compare) ' chức năng như InStr nhưng InStrRev hoạt động ngược lại từ cuối chuỗi và cú pháp khác hơn. Cả hai hàm đều là hàm tìm kiếm nhạy ký tự nên cần chú ý chữ thường và chữ HOA. InStrRev thường kết hơp với Mid để tách một tên File khỏi đường dẫn và tên mở rộng.
  VD:
  PathFile = "C:\temp\001.tmp"
  Pos = InStrRev (pathFile, "\")
  PathFile = Mid (PathFile, Pos + 1)
  Pos = InStrRev (PathFile, ".")
  PathFile = Mid (PathFile, 1, Pos - 1) --->PathFile = "001"

  Left (String, Length as Long) ' trích từ đầu một chuỗi của tham số 1(String) với số lượng xác định bởi tham số 2(Length)
  VD: str = Left ("caulacboVB", 6) ---> str = "caulac"

  Right (String, Length as Long) ' như Left nhưng trích ngược từ cuối chuỗi

  Replace (Expression as string, Find as string, Replace as string, start, count, compare) ' tìm trong tham số thứ 1(Expression) một chuỗi xác định bởi tham số 2(Find) và thay thế bằng một chuỗi được đặt ở tham số 3(Replace). Ba tham số còn lại là tùy chọn. Start qui định vị trí bắt đầu tìm chuỗi cần được thay, nếu bỏ wa mặc định la 1. Count qui định số lần thay thế trong chuỗi, nếu bỏ wa mặc định Replace sẽ tìm và thay thế cho đến hết chuỗi.
  VD: str = "bcbcbc"
  tmp = Replace (str, "b", "a") ---> str = "acacac"
  tmp = Replace (str, "b", "a", 2) ---> str = "cacac"
  tmp = Replace (str, "b", "a", 1, 1) ---> str = "acbcbc"

  StrComp (String1, String2, Compare) ' dùng để so sánh 2 chuỗi.
  Trị trả về: (String1 < String2) = -1; (String1 = String2) = 0; (String1 > String2) = 1

  Like ' so sánh 2 chuỗi cho phép sử dụng biệt ngữ ( như dùng ký tự đại diện trong Dos) trị trả về = True nếu tương hợp
  VD: "abcd" Like "*bcd" = True
  "abcd" Like "a?cd" = True
  "a1cd" Like "a#cd" = True
  Chú ý hàm Like mặc định cũng là hàm nhạy ký tự, theo thiết lập Option Compare ở form hoặc module

  Chr(charcode as Long) ' Chuyển mã Ascii thành ký tự
  VD:
  MyChar = Chr(65) ' Returns A.
  MyChar = Chr(97) ' Returns a.
  MyChar = Chr(62) ' Returns >.
  MyChar = Chr(37) ' Returns %.

  Asc(String as String) ' trả về mã Ascii của ký tự
  VD: Asc ("a") = 65

  ChrW(charcode) ' Chuyển mã Ascii thành ký tự (Hỗ trợ Unicode)
  VD: ChrW(&H1EC7) = “ệ”

  AscW (string) ' Chuyển ký tự thành mã Ascii (hỗ trợ Unicode)
  VD: AscW(“ệ”) = 7879 = H1EC7

  LCase(String) ' chuyển đổi chuỗi sang chữ in thường

  UCase (String) ' ngược với LCase

  Join (SourceArray, Delimiter) ' tạo chuỗi mới từ một mảng chuỗi (SourceArray) với các phần tử được phân định bởi tham số Delimiter
  VD: Arr (0) = "a"
  Arr (1) = "b"
  Arr (2)= "c"
  Print Join (Arr, " ") = "a b c"

  Split (Expression as String, Delimiter, Count, Compare) ' tạo mảng chuỗi từ một chuỗi (Expression). Đặt tham số Delimiter để chuyên biệt chỗ ngắt, nếu bỏ wa tham số này mặc định Split sẽ tách tại các khoảng trống của chuỗi. Tham số Count qui định số lần tách. Ba tham số cuối là tùy chọn
  VD: Dim str as string, Arr as Variant
  str = "cau lac bo vb"
  Arr = Split (str) ' dùng For duyệt mảng Arr sẽ cho ra : Arr ( 0 ) = "cau"; Arr ( 1 ) = "lac" ...Arr ( 3 ) = "vb"
  Arr = Split (str, "a") ---> Arr (0) = "c"; Arr (1) = "u l"; Arr (2) = "c bo vb"
  Arr = Split (str, " ", 2) ---> Arr (0) = "cau"; Arr(1) = "lac bo vb"

  Filter (sourcearray, match [, include [, compare]]) ' Lọc mảng sourcesrray với giá trị lọc là match ; include: Lọc đảo (True hoặc False) ; compare: chỉ rõ kiểu dữ liệu để so sánh trong quá trình lọc.
  Dùng cho tham số compare
  vbUseCompareOption = –1 : Chế độ tùy chọn, VB sẽ tự động lựa lọai dữ liệu thích hợp
  vbBinaryCompare = 0 : So sánh nhị phân
  vbTextCompare = 1 : So sánh chuỗi
  vbDatabaseCompare = 2 : So sánh dữ liệu
  VD:
  Dim selNames() As String
  Dim Names(1 To 5) As String
  Names(1) = "A"
  Names(2) = "B"
  Names(3) = "C"
  Names(4) = "D"
  Names(5) = "E"
  selNames = Filter(Names, "A") ' Returns "A"
  selNames = Filter(Names, "B", False) 'Returns "A" , "C", "D", "E"

  StrReverse(expression as String) ' Đảo chuỗi expression
  VD: StrReverse("1234567") ' Returns "7654321"
  Facebook: https://www.facebook.com/vuthanhlai
  Facebook, Yahoo, Phone, Email chỉ dành để liên lạc, tán gẫu và giải trí. Không support qua các kênh này anh em nha ^^
 2. 2 Thành viên dưới đây đã cảm ơn cho bài viết rất có ích của Vũ Thanh Lai :

  luongdinhde (03-12-2012),star-light (12-03-2012)

 3. 21-06-2010, 11:22 AM

  Các hàm xử lý chuỗi trong Vb6

  ban chỉ mình cách lấy từng kí tự trong truỗi để truyền xuống VDK không
 4. 05-12-2012, 07:40 AM

  Các hàm xử lý chuỗi trong Vb6

  Em đang học lập trình VB6. Em lấy dữ liệu từ cổng Com đọc 2 kênh ADC hiển thị 2textbox. Em viết code như trên nhưng nó không tách được cũng không xuống dòng được luôn. Các bác xem hộ em với.


  code:
  Private Sub MSComm4_OnComm()
  Dim nhietdo As String
  Dim data As String
  Dim bientro As String[vb][/vb]
  'Dim StringIn As String
  If MSComm4.CommEvent = comEvReceive Then
  data = MSComm4.Input
  'data se nhan duoc chuoi "nhiet do = 21 & Bien tro = 221"
  nhietdo = Mid(data, 1, 11)
  bientro = Mid(data, 13, 26)

  Text1.Text = Text1.Text + nhietdo + vbCr + vbLf
  Text2.Text = Text2.Text + bientro + vbCr + vbLf


  End If
  End Sub

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

ham mid trong vb6

ham instr

xu ly chuoi trong vb6

ham mid trong vb

hàm mid trong vb

instr trong vb6

cac ham xu ly chuoi trong vb

các hàm xử lý chuỗi trong vb6

xu ly chuoi trong vb

cac ham xu ly chuoi trong vb6

ham xu ly chuoi trong vb

cat chuoi trong vb

so sanh chuoi trong vb6

so sanh chuoi trong vb

hàm xử lý chuỗi trong vb6

xử lý chuỗi trong vb.net

cắt chuỗi trong vb

noi chuoi trong vb

hàm cắt chuỗi trong vb6

ham length trong vb

cat chuoi trong vb6

so sanh 2 chuoi trong vb

các hàm xử lý chuỗi trong vb net

trim trong vb

cong chuoi trong vb6